>

اسپکتروفتومتر مادون قرمز (FT-IR)

اسپکتروفتومتر مادون قرمز (FT-IR)

اسپکتروفتومتر مادون قرمز (FT-IR)

احراز صلاحیت دستگاه اسپکتروفتومتر مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) در این شرکت مطابق با پروتکل (4 EDQM (Annex انجام می شود.

با توجه به فراگیر شدن استفاده کمی از FT-IR درصنایع داروسازی، تست های کمی مربوط به احراز صلاحیت نیز علاوه بر پروتکل EDQM انجام می شود. این تست ها منطبق بر پروتکل شرکت Thermo Scientific آمریکا انجام می شوند. همچنین تست های مربوط به سیستم نمونه برداری ATR نیز به طور کامل انجام می شوند.

خدمات و مستندات مربوطه درقالب بخش های زیر و به صورت کامل ارائه می گردند

  • بررسی اولیه مدارک موجود، نیاز سنجی و ارائه مشاوره رایگان
  • ارائه پروتکل و تکمیل مستندات احراز صلاحیت نصب (Installation Qualification)
  • ارائه پروتکل، انجام تست ها و ارائه مستندات احراز صلاحیت عملکرد دستگاه (Operational Qualification)
  • ارائه پروتکل، انجام تست ها و ارائه مستندات احراز صلاحیت کارایی دستگاه (Performance Qualification)

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست ها خواهشمند است فرم مربوط به احراز صلاحیت دستگاه ها را تکمیل و ارسال  نمایید.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.