>

دوره آموزشی کالیبراسیون

دوره آموزشی کالیبراسیون

مطابق با تعریف استاندارد ملی ، کالیبراسیون شامل عملیاتی تحت شرایط معین می باشد به طوری که در مهمترین گام ، میان اندازه های کمیت و عدم قطعیت اندازه گیری ، ارتباط برقرار می کند. عدم قطعیت های اندازه گیری ، توسط استانداردهای مرتبط با اندازه گیری متناظر، همراه با عدم قطعیت اندازه گیری مربوطه فراهم می شود.

 

 

در گام بعدی ، از اطلاعات بدست آمده برای برقراری رابطه جهت بدست آمدن نتایج اندازه گیری ، از نشاندهی استفاده خواهد شد. کالیبراسیون ، ویژگی های عملکردی یک تجهیز ، سیستم یا مواد مرجع را مشخص می کند.  این مهم معمولاً از طریق مقایسه با استانداردهای اندازه گیری یا مواد مرجع گواهی شده دارای قابلیت استعلام است. نتیجه کالیبراسیون می تواند با اظهارات ، توابع ، نمودار، منحنی یا جداول کالیبراسیون بیان شود. در برخی از موارد نیز مقدار تلرانس نشاندهی به صورت افزودن یک مقدار یا ضرب در یک ضریب ، همراه با عدم قطعیت اندازه گیری اعلام می شود . در اکثر مواقع برچسب کالیبراسیون نیز روی دستگاه اندازه گیری درج می گردد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.