>

اسپکتروفـتومتر مادون قرمز (FT-IR)

اسپکتروفـتومتر مادون قرمز (FT-IR)

اسپکتروفتومتر مادون قرمز (FT-IR)

اسپکتروفتومتر مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

کالیبراسیون دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمزتبدیل فوریه (FT-IR) در این شرکت مطابق با پروتکل EDQM (annex 4) انجام می شود. 

ازویژگی های نحوه کالیبراسیون FT-IR در این شرکت، کالیبراسیون کامل و مطابقت با استانداردهای مربوطه، تسلط کامل تئوری و عملی کارشناسان به دستگاه و ارائه مستندات به صورت کامل و با جزئیات هر تست و مطابق با الزامات دارویی درسطوح داخلی و بین المللی می باشد.

کالیبراسیون اسپکتروفتومتر مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به NIST می باشند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر FT-IR خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.