>

کروماتوگرافی گـازی ( GC)

کروماتوگرافی گـازی ( GC)

کروماتوگرافی گازی ( GC)

کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی ( GC-MS)

کالیبراسیون (OQ) دستگاه کروماتوگرافی گازی در این شرکت مطابق با پروتکل EDQM (annex 2) انجام می شود. 

برای ماژول های اینجکتور، آون ، آشکارساز و کنترل کننده های فلوی گازها ( EFC) های دستگاه در مجموع 12 پارامتر مورد بررسی قرار می گیرند.

همچنین برای کالیبراسیون دتکتور جرمی ( GC-MS)، پارامتر های کیفی دتکتور MS مانند توانایی تشخیص طیف های جرمی توسط مواد مرجع گواهی دار ( CRM) مخصوص دستگاه GC-MS بررسی می شوند

کالیبراسیون GC  و GC-MS در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به UKAS انگلستان می باشند.

این شرکت قابلیت ارائه کالیبراسیون برای دتکتورهای هدایت حرارتی ( TCD)، ربایش الکترون (ECD)، نیتروژن فسفر (NPD)، فتومتری شعله ای (FPD) و دتکتور جرمی (MS) را نیز دارا می باشد.

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.